Attachment: Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave