Pojmovnik

Pojmovi iz Članka 2. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER/CLLD« iz Programa ruralnog razvoja (PRR) Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Datum objave: 03.10.2017.

 • CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti
 • LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe
 • Lokalna Akcijska Grupa (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja
 • odabrani LAG je LAG koji je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) sklopio Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor)
 • Lokalna Razvojna Strategija (u daljnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća
  Odabrana LRS je LRS odabranog LAG-a
 • Upravnim (izvršnim) tijelom LAG-a smatra se Upravni odbor udruge (u daljnjem tekstu: UO LAG-a)
 • Nositelj projekta je svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta temeljem objavljenog LAG Natječaja i izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta te ima prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG
 • Projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije
 • Odabrani projekt je projekt koji je odabran na LAG Natječaju
 • Tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose
 • Prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa
 • Neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa
 • javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)
 • Državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), a koja je regulirana Zakonom o državnim potporama
 • Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) je potpora uređena važećom uredbom Europske unije (Uredba (EU) br. 1407/2013) koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU-a
 • Intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima
 • Pravilnik kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa je važeći pravilnik u trenutku objave LAG Natječaja koji regulira mjeru/podmjeru/tip operacije za koju se objavljuje LAG Natječaj
  Nacionalni natječaj je natječaj koji provodi Agencija za plaćanja za mjeru/podmjeru/tip operacije i nije namijenjen za odabrane projekte na LAG razini
 • LAG natječaj je natječaj koji provodi LAG za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj LRS i namijenjen je nositeljima projekta na području LAG-a
 • Među teritorijalni projekti suradnje su projekti suradnje između partnera koji djeluju unutar granica Republike Hrvatske
 • Transnacionalni projekti suradnje su projekti suradnje sa partnerima koji djeluju izvan granica Republike Hrvatske odnosno na području EU i izvan područja EU
 • AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)
 • Tečaj Europske komisije je tečaj eura preračunat u hrvatske kune utvrđen od Europske komisije na način propisan člankom 34. Uredbe (EU) br. 907/2014. Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
 • Ruralno područje je cijelo područje Republike Hrvatske, osim naselja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
 • Poduzetnik/poduzeće je svaki subjekt kako je definirano člankom 1. Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014
 • Gospodarska djelatnost je djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu
 • Viša sila i izvanredne okolnosti kako je definirano u članku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.
 • Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi (EU) br. 702/2014.
 • Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), u skladu s odredbom članka 66. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
 • Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).