Struktura članstva i ustroj LAG-a Zapadna Slavonija

Struktura redovnih članova LAG-a prema sektorima:

Javni sektor

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Poduzeća (d.o.o., d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima, s više od 20% vlasništva jedinice lokalne samouprave
 • Javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela

Civilni sektor

 • Organizacije civilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave
 • Klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Fizičke osobe – kao samostalne osobe sukladno Zakonu o udrugama 

Privatni sektor

 • Obrti koji su osnovani temeljem Zakona o obrtu i registriran pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) registrirani pri nadležnom uredu državne uprave
 • Poduzeća (d.o.o./d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Zadruge koje su osnovane temeljem Zakona o zadrugama i registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu
 • Klasteri koji su osnovani kao gospodarsko – interesna udruženja (GIU) osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

Ustroj LAG-a Zapadna Slavonija:

Voditelj
Marijana Vidić Poleto, bacc.oec.

Stručni suradnici:
Brigita Dobriković Peperko, univ.bacc.oec.
Roberta Prankić, ekonomist

Projekt “ŽElim Napredovati Aktivno” – ESF

Ernestina Straga Šašić, spec.admin.publ., voditeljica projekta

Tatjana Blašković, ekonomist, administrator na projektu

Projekt “OPGenije” – ESF

Divna Žakić, bacc.oec., voditeljica projekta

Predsjednik i dopredsjednici

Predsjednik LAG-a ZS:
Vitomir Žakić, dipl. ing. agr.

Dopredsjednici LAG-a ZS:
Zlatko Bunjevac
Mirjana Milošević

Predsjednik i Dopredsjednici LAG-a obavljaju slijedeće poslove:

 • zastupaju LAG sukladno Statutu
 • sazivaju sjednice Skupštine LAG-a i predsjeda radom Skupštine,
 • predlažu dnevni red i priprema materijale za sastanke Skupštine i Upravnog odbora LAG-a,
 • predsjedaju sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora,
 • zajedno s članovima Upravnog odbora utvrđuju Program rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brinu o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • upravljaju imovinom LAG-a,
 • brinu se o upoznavanju javnosti s radom LAG-a (Skupštine i Upravnog odbora),
 • obavljaju i druge poslove određene Statutom LAG-a,
 • zastupaju LAG u zemlji i inozemstvu, predstavlja udrugu te odgovara za zakonitost njezina rada,
 • izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom koje obavlja Predsjednik ovlašteni su obavljati i Dopredsjednici,
 • u slučaju prestanka postojanja LAG-a, obnašaju dužnost likvidatora.

Upravni odbor

 • Javni sektor 3 člana
 • Civilni sektor 5 članova
 • Gospodarski sektor 5 članova

Upravni odbor LAG-a obavlja sljedeće poslove:

 • upravljačko tijelo
 • predlaže Skupštini osnove politike sadržane u prijedlozima Statuta, Programa i drugih akata,
 • ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno utvrđuje financijski plan i godišnji obračun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom narednom zasjedanju
 • kooptira nove članove Upravnog odbora, pridržavajući se odredbi o broju članova i načinu odabira iz članka 28. Statuta LAG-a,
 • osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština,
 • izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke,
 • odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime LAG-a,
 • usklađuje rad članova LAG-a i organizira djelovanje LAG-a u cjelini,
 • daje suglasnost na pristupanje novih redovitih članova LAG-u,
 • utvrđuje prestanak postojanja kolektivnog člana LAG-a u smislu članka 15. st.1. alineja 2. te donosi odluku o isključenju članova LAG-a pod uvjetima iz članka 17. st.1. Statuta LAG-a,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,
 • odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove,
 • donosi akte kojima se bliže uređuje dodjela javnih priznanja LAG-a ustanovljenih odlukom Skupštine,
 • uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost LAG-a,
 • daje prijedlog Skupštini o udruživanju LAG-a u druge organizacije te imenuje i razrješuje predstavnike LAG-a u tijela drugih organizacija,
 • imenuje i razrješuje tajnika LAG-a,
 • imenuje i razrješuje upravitelja i druge zaposlene,
 • imenuje i razrješuje predstavnike LAG-a u tijela drugih organizacija,
  utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova LAG-a i u svezi s tim donosi potrebne akte,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta LAG-a,
 • obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje LAG-a ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Nadzorni odbor

 • Sastoji se od 5 članova.

Nadzorni odbor LAG-a obavlja sljedeće poslove:

 • najviše nadzorno tijelo LAG-a
 • ocjenjuje izvršenje odredaba Statuta i drugih općih akata LAG-a,
 • nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja i raspolaganja sredstvima LAG-a,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština LAG-a te,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

Skupština

Skupštinu LAG-a Zapadna Slavonija čini 80 članova koji su predstavnici:

 • Javnog sektora (10 članova)
 • Civilnog sektora (30 članova)
 • Gospodarskog sektora (40 članova)

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja LAG-a, a čine ju svi članovi LAG-a odnosno zastupnici kolektivnih članova LAG-a određeni na način utvrđen zakonom, odnosno aktima tih organizacija.

Skupštinom predsjeda Predsjednik LAG-a s Dopredsjednicima.

Svaki kolektivni član LAG-a ima jednog zastupnika u Skupštini LAG-a. Zastupnici kolektivnih članova LAG-a mogu biti razriješeni dužnosti, ako ih opozove organizacija koja ih je izabrala.

Skupština LAG-a obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune,
 • bira, razrješava i potvrđuje kooptirane članove Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i članove Nadzornog odbora,
 • donosi Program rada LAG-a,
 • odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • prihvaća godišnje financijsko izvješće, te donosi završni račun LAG-a,
 • odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima,
 • odlučuje o prestanku postojanja LAG-a,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima.