Vizija, ciljevi i prioriteti razvoja LAG-a Zapadna Slavonija

Razvojna vizija LAG-a Zapadna Slavonija zasniva se na nalazima osnovne analize (značajki područja) i SWOT analize te prepoznatih razvojnih mogućnosti ali i ograničenja. Dugoročna razvojna vizija područja LAG-a Zapadna Slavonija ujedno je usklađena prvenstveno s ciljevima LEDAER-a i međusektorskim ciljevima kojima se želi doprinijeti svim fokus područjima zajedničke politike ruralnog razvoja Europe kao i provedbi Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. U definiranju vizije i strateških razvojnih ciljeva lokalne razvojne strategije posebno se naglasila potreba održivog upravljanja razvojnim resursima u svrhu jačanja konkurentnosti gospodarstva, te valorizacija i očuvanje prirodnih resursa i kulturno-tradicijskog nasljeđa. U konačnici, razmišlja se o inovativnom pristupu lokalnom razvoju putem angažiranja i poticanja poduzetničkih aktivnosti ljudskih resursa odnosno, razvoja ljudskog kapitala u smislu jačanja lokalne zajednice.

Uz navedeno, pri planiranju strateških ciljeva, skupština LAG-a i šira zajednica vodili su se osmišljavanjem kako, u okviru zadanih parametara ponuđenih tipova operacija za provedbu strategije, postići:

 • najbolje moguće korištenje razvojnih potencijala svih razvojnih resursa (endogeni potencijali) na načelima održivog razvoja (koji uključuju ljudske resurse, prirodnu i kulturnu baštinu, prostorne resurse, klimatske uvjete, gospodarske resurse i tradicijska znanja i vještine te lokalne i regionalne institucije i organizacije koje su potpora razvoju);
 • maksimalizaciju uključivanja ciljnih skupina iz osjetljivih slojeva društva, koji su manje aktivni i vidljivi u društvenom razvoju zajednice, a posebno u gospodarstvu; posebno onih koji imaju velika znanja, vještine i originalne razvojne ideje te spremnost na suradnju, u svrhu prevladavanja isključenosti, rodne i generacijske nejednakosti;
 • stvaranje novih radnih mjesta u svrhu zaustavljanja depopulacije i trenda starenja lokalnih zajednica ali i društveno-ekonomski razvoj i povećanje kvalitete života na području;
 • razvoj međusektorske i projektne suradnje i parterske integracije kako različitih sektorskih razvojnih dionika tako i različitih razvojnih dionika unutar jednog razvojnog gospodarskog sektora a u svrhu razvoja novih usluga i proizvoda te razmjene znanja i vještina.

Osmišljavanje strateških razvojnih ciljeva vodilo se i usklađenosti s prioritetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. koji su usklađeni s prioritetima drugog stupa (ruralni razvoj) Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, a to su:

 1.  poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima (razvoj baza podataka u ruralnim područjima; jačanje veza između poljoprivrede, šumarstva i znanstvenog sektora) (op.a. kojem LRS indirektno doprinosi samim djelovanjem LAG-a putem provedbe aktivnosti podmjera 19.3 i 19.4)
 2. jačanje održivosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede, promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija te davanje potpore održivom upravljanju šumama;
 3. promicanje organizacije prehrambenog lanca, dobrobiti životinja i upravljanja rizicima u poljoprivrednom sektoru;
 4. obnavljanje, očuvanje i jačanje poljoprivrednih i šumskih ekosustava (bioraznolikost, voda, tlo);
 5. promicanje učinkovitog korištenja resursa (vode i energije) i davanje potpore prelasku na gospodarstvo s niskom emisijom ugljika (korištenjem obnovljive energije, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, očuvanjem i pohranjivanjem ugljika);
 6. promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj (jednostavnije otvaranje radnih mjesta, promicanje lokalnog razvoja, pojačana dostupnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija), a koji su ujedno usklađeni s tri razvojna cilja ZPP-a:
  1. poticanje konkurentnosti poljoprivrede, među ostalim, i kroz višenamjensku i tehnološki inovativnu proizvodnju prilagodljivu klimatskim promjenama te tehnološki moderniziranu prehrambeno-prerađivačku industriju
  2. osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena uz provedbu načela zaštite okoliša i prirode te očuvanje genetskih izvora
  3. postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.
  Uzimajući u obzir navedeno, članovi LAG-a Zapadna Slavonija i šira zajednica smatrali su kako je dosadašnja razvojna vizija LAG-a u potpunosti usklađena sa smjernicama za izradu i provedbu lokalne razvojne strategije do 2020-te godine i jasno navodi smjer njezine realizacije:

LAG Zapadna Slavonija je ruralno područje sa konkurentnim i održivim gospodarstvom, čistom i nezagađenom prirodom i prepoznatljivim kulturnim identitetom. LAG svoj napredak temelji na zajedništvu i aktivnim sudjelovanjem svakog građanina u životu zajednice.

U planiranju aktivnosti za postizanje vizije a time i provedbu LRS te kreiranje razvojnih ciljeva LAG Zapadna Slavonija vodio se i načelima LEADER-a odnosno CLLD-a za razdoblje 2014.-2020. prvenstveno usmjerenom na inovacije i postizanje planiranih rezultata koji donose trajne i vidljive promjene. Načela kojima se u pripremi i planiranju provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom su:

 • Razvoj utemeljen na definiranim značajkama, potrebama i mogućnostima lokalnog područja
 • Strategija je u potpunosti izrađena prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih razvojnih dionika implementacijom pristupa odozdo prema gore
 • Tijekom izrade LRS posebna pažnja je posvećena jačanju javno-privatnog partnerstva odnosno integraciji LAG-a kao nositelja razvoja lokalnog područja, te razvoju i definiranju inovativnog, integriranog i multisektorskog pristupa lokalnom razvoju, umrežavanju i suradnji te
 • Načinu programiranja isporuke projekata putem odabira od strane samog LAG-a (decentraliziran pristup lokalnom razvoju)

Za realizaciju vizije, a temeljem dugotrajnih konzultacijskih procesa kako sa članovima tako i sa širom javnosti, LAG Zapadna Slavonija odlučio se za nekoliko prioritetnih, glavnih razvojnih tema odnosno općih ciljeva LRS, a to su prvenstveno:

 • Povezivanje tradicije i inovativnosti u razvoju novih proizvoda i usluga kojima se planira doprinijeti povećanju svijesti stanovništva i razvojnih dionika o značaju nasljeđa
 • Razvijati proizvodnu, turističku i rekreacijsku ponudu zasnovanu na održivom korištenju kulturno-povijesne, tradicijske i prirodne baštine
 • Razvijati međusektorsko i strukovno povezivanje u razvoju proizvoda i usluga te razvijati društvenu i komunalnu infrastrukturu

Očekivani učinci općih ciljeva su prvenstveno: jačanje prepoznatljivosti područja, jačanje svijesti stanovnika i razvojnih dionika o vrijednosti ovog prostora, doprinos općem gospodarskom razvoju te doprinos općem povećanju kvalitete života na području LAG-a.

Opći ciljevi LRS ostvaruju se putem specifičnih ciljeva odnosno strateških razvojnih ciljeva LAG-a do 2020-te godine:
1. Razvoj ruralnog gospodarstva na održiv način u svrhu jačanja prepoznatljivosti LAG-a na nacionalnoj i međunarodnoj razini
2. Razvoj kvalitete života jačanjem potporne infrastrukture i kohezije lokalnih razvojnih dionika unutar i izvan područja LAG-a

Vodeći se svim navedenim smjernicama, LAG Zapadna Slavonija, metodom odozdo prema gore, definirao je prioritetne tipove operacija i mjere koji su doveli do definiranja strateških (specifičnih) ciljeva, shematski sažeto prikazano: