JAVNI NATJEČAJ za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za BPŽ iz područja vatrogastva za 2019. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”,  broj  19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 56. i članka 94. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 3/18), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14 i 70/17) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima  financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15) i Odluke Župana KLASA: 402-10/19-01/03, URBROJ: 2178/1-11-01-19-01 od 21. siječnja 2019. godine,  

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J

za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2019. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije poziva udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) da se prijave na Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2019. godinu.

Udruge  (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećem prioritetnom području:

Prioritetno područje – suradnja s organizacijama civilnog društva i podrška njihovim aktivnostima usmjerenim na razvoj vatrogastva.

Udruge (dobrovoljna vatrogasna društva) sukladno ovom natječaju mogu prijaviti jednokratne aktivnosti za sljedeća područja financiranja:

Obilježavanje važnih obljetnica – 10.000,00 kn;

Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja županije,

(odobravanje financijskih sredstava za kupnju opreme) – 100.000,00 kn.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 110.000,00 kuna.

Najniži iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 2.000,00 kuna.

Najviši iznos financijskih sredstava koji se može odobriti za financiranje pojedine aktivnosti je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti je do iskorištenja sredstava ili do kraja 2019. godine.


U prilogu ovoga teksta nalaze se:

4. Obrasci za prijavu jednokratne aktivnosti:
9. Obrasci za izvještavanje:

http://www.bpz.hr/natjecaji/javni_natjecaj____za_financiranje_jednokratnih_aktivnosti_udruga_koje_su_od_interesa_za_bpz.aspx#.XFKpTtJKjIU

Tags: